Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική για την Ποιότητα της εταιρίας είναι:

  • Η ικανοποίηση όλων των πελατών, μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τη σύνταξη Αρχιτεκτονικών Μελετών & Επιβλέψεων, την Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, την Κατασκευή & Διαχείριση Κτιριακών Έργων & Έργων Διαμόρφωσης Εξωτερικών Χώρων.
  • Η συνεχής και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και λοιπών ενδιαφερομένων μερών, με συνέπεια και υπευθυνότητα.
  • Η τήρηση των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων.
  • Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των μετόχων, των εργαζομένων , των συνεργατών και των πελατών της.
  • Η συνεχής ενημέρωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών σε θέματα ποιότητας.

Η παραπάνω πολιτική έχει εγκριθεί από την Διοίκηση της επιχείρησης και συγκεκριμενοποιείται με τους παρακάτω Αντικειμενικούς Σκοπούς:

  • Η οικονομική ευημερία της εταιρίας.
  • Η ικανοποίηση των πελατών της και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.
  • Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
  • Η ανάπτυξη των πόρων της εταιρίας

Οι σκοποί αυτοί είναι μετρήσιμοι και παρακολουθούνται, ενώ ελέγχεται η επίτευξή τους ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση της Πολιτικής και η διαρκής βελτίωση.

 

 

ΜΕΝΟΥ