ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 

Το γραφείο ιδρύθηκε από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς Θωμά Γαβαλά και Δώρα Μονιούδη – Γαβαλά το 1977, ενώ από το 2002 εντάχθηκε στο δυναμικό του ο αρχιτέκτων μηχανικός Αντώνης Γαβαλάς. Η ομάδα πλαισιώνεται από μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, για την εκπόνηση μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Το γραφείο μας είναι αναγνωρισμένο μεταξύ των κορυφαίων στη χώρα στον τομέα του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Συνδυάζει τον επαγγελματισμό και την ωριμότητα των 44 ετών της δραστηριότητας του με τον ενθουσιασμό και τις πρωτοποριακές ιδέες των νέων συνεργατών που ενσωματώθηκαν στην ομάδα. Στόχος μας είναι η δημιουργία χώρων με άρτια λειτουργική οργάνωση και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα αισθητική. Το γραφείο μας δεν έχει σταματήσει να εξελίσσεται, εμπλουτίζοντας την αρχιτεκτονική του ταυτότητα. Επιδιώκουμε δημιουργική αρχιτεκτονική. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και ακούμε τις ιδέες τους. Έχουμε στόχο την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Το γραφείο έχει διακριθεί στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ το 2010 και 2011.

ARCHITECTURE

 

The office was founded in 1977 by the architect engineers Gavalas and Dora Monioudi-Gavala. In 2002 the architect engineer Antonis Gavalas joined the office. The team is framed by engineers originating from multidisciplinary background for the realization of private and public works. The office combines the maturity and professionalism of the 44 year experience with the enthusiasm, freshness of ideas and innovative design of the new generation. Our goal is the creation of spaces that combine high functional efficiency with innovative aesthetics, while we have never stopped to evolve, enriching our architectural vocabulary. We aim towards a creative application of our knowledge, listening to the needs and ideas of our clients while targeting the highest quality of building construction. The practice has been shortlisted on the Greek Architectural Awards in 2010 and 2011.

 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 

Θεωρούμε ότι το κάθε κτίριο πρέπει να αλληλεπιδρά, να σέβεται και να συνυπάρχει οργανικά με το περιβάλλον του. Ένας ζωντανός οργανισμός εύκολα ελεγχόμενος από το χρήστη του, με όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα. Από τη χωροθέτηση και την ογκοπλασία της αρχικής ιδέας, οι βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού υπεισέρχονται στη μελέτη. Με εξομοιώσεις του φυσικού φωτισμού (Daylight Simulation) και της θερμικής συμπεριφοράς του χώρου (Thermal Simulation) η ιδέα εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς, με απώτερο στόχο τη δημιουργία του ιδανικού κελύφους και εσωτερικού περιβάλλοντος. H πρακτική εφαρμογή και ενσωμάτωση συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνεργασία με διαπιστευμένες εταιρείες του χώρου, σε κτίρια κατοικίας, γραφεία και ξενοδοχεία, εξασφαλίζει αφενός τη βέλτιστη ποιότητα ζωής για τους ενοίκους και αφετέρου την πολύ καλή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Green is Beautiful. Ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός οφείλει να διατηρεί όλες τις λειτουργικές και εργονομικές αξίες ενός άρτιου αρχιτεκτονήματος, δίνοντας όμως μέγιστη σημασία και στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

BIOCLIMATIC ARCHITECTURE

 

Having as guides the functionality, the coherence to our architectural vocabulary, the adaptation to any local conditions and the respect to the environment the construction quality, we design and build having a high feeling of responsibility. We consider that each building should interact, respect and coexist organically with the surrounding environment. A live organism easily controllable by the user, having the lowest possible energy consumption and emissions to the atmosphere. Even from the first stages of the design process, the major principles of sustainable architecture are affecting the decision making. Using daylight and thermal simulation the space evolves and improves having as upmost target the provision of the perfect shelter. Practical application and integration of renewable energy systems in collaboration with accredited companies in Greece, being used in any kind of building type, ensures the good practice energy rating of the building. Green is Beautiful. Sustainable architecture has to respect all the functional and ergonomic virtues but also give priority to the aesthetics.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Συνεργαζόμαστε με Εταιρείες υλικών με πιστοποίηση ISO και διαπιστωμένη υψηλή ποιότητα στις κατασκευές μας. Χρησιμοποιούμε οργανωμένα συνεργεία που τηρούν τις υψηλές προδιαγραφές δόμησης που οι ίδιοι έχουμε θέσει. Θεωρούμε απαραίτητη την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης και παράδοσης των οικοδομών, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε πλήρως το σχεδιασμό και την κατασκευή των κτιρίων μας από πλευράς συστημάτων μηχανολογικών εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας.

CONSTRUCTION

 

Collaborating with material companies having ISO certificates and experienced building construction teams, we keep the high standards that we have set in all our projects. We consider indispensable the accurate time schedule follow up in every stage till the final delivery, while the buildings are being designed holistically including mechanical installations, telecommunications and security.

 

BRANDING / MARKETING

 

Η ομάδα του γραφείου συνδυάζει καινοτόμα δυναμική αισθητική και εργονομικό σχεδιασμό πάντοτε σε συνεργασία με την πρωτότυπη συλληψη μιας ιδέας. Εδω και δεκαετίες δημιουργεί επιτυχημένα Εταιρικά προφίλ, λογότυπα, Marketing Brochure που αποοτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εμπορικής επιτυχίας μιας επιχείρησης ή ενός project. Ειναι εξαιρετικά σημαντικό το concept που συνοδεύει το όνομα και την κατεύθυνση της ποιότητας του σχεδιασμού να συνάδει με τη μορφή του κτιρίου και του χώρου που δημιουργούμε για τον εκάστοτε πελάτη.

BRANDING / MARKETING

 

The team of the Office combines innovative dynamic aesthetics and ergonomic design always in collaboration with the original conception of an idea. For decades we have been creating successful corporate profiles, logos, Marketing Brochures that are an integral part of the commercial success of a business or a project. It is extremely important that the concept accompanying the name and direction of the design quality is consistent with the form of the building and the spaces we create for each customer.

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

Συνεργαζόμαστε με άλλους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες και πελάτες προκειμένου να τους βοηθήσουμε να ενσωματώσουν επιτυχημένες βιοκλιματικές λύσεις στο σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία των κτιρίων. Χρησιμοποιούμε συνδυαστικές στρατηγικές με υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που εξισορροπούν τους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η έμπειρη ομάδα μας προσφέρει πληθώρα λύσεων για το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τον ενεργειακό υπολογισμό, την πράσινη πιστοποίηση κτιρίων, την ανάλυση βιωσιμότητας και κόστους για την αναβάθμιση υπαρχόντων κτιρίων ή για νέες κατασκευές, Ταυτόχρονα, παρέχουμε σεμινάρια εκπαίδευσης και την κατάρτισης άλλων μηχανικών και επαγγελματιών του κλάδου.Είμαστε παθιασμένοι με τη δημιουργία κτιρίων υψηλής ποιότητας, χαμηλού κόστους και μηδενικού η θετικού ενεργειακού ισοζυγίου.

SUSTAINABLE CONSULTANCY

 

We collaborate with other engineers, architects, developers and clients in order to integrate successful sustainability solutions into the planning, design, construction and operation of buildings, reducing their environmental impact at every stage of their life cycle. We use whole-systems thinking and leading-edge analytical tools to develop innovative solutions that balance economic, social and environmental factors. Our experienced team offers green design strategies, energy analysis, green building certification consulting and upgrades for existing structures, along with education and training programs.We are passionate working towards the creation of efficient, high-performance, climate-responsive buildings and communities.We love to share our knowledge.

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

 

Το γραφείο μας έχει πολυετή δραστηριότητα στην εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών μελετών, Πολεοδομικών μελετών και Μελετών ιδιοτικής πολεοδόμησης. Καταλήγουμε σε προτάσεις μετά από σχολαστική ανάλυση - ανάγνωση των προβλημάτων της εκάστοτε υπάρχουσας κατάστασης.

URBAN PLANNING

 

Our office has a multiannual activity on the elaboration of land planning, public and private urban planning projects. We conclude to the final result after a thorough analysis of all the local parameters.

 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ

 

 

 

CLIENTS

 

 

 

 

© Gavalas Architects
Réalisation emile ®